หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

รายวิชาทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

รายวิชาทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

มีรายวิชาหมวดวิชาพื้นฐานและหมวดวิชาเฉพาะสาขา

หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย ดังนี้

(1) Engineering Drawing

(2) Engineering Mechanics : Statics

(3) Engineering Materials

(4) Computer Programming

(1) สาขาวิศวกรรมโยธา

(ก) วิชาบังคับ จานวน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มวิชา รายวิชา

1) Theory of Structures

    Structural Analysis

2) Reinforced Concrete Design

    Timber and Steel Design

3) Soil Mechanics

(ข) วิชาเลือก 4 กลุ่มวิชา โดยให้เลือกสอบจานวน 1 กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มวิชา รายวิชา

1) Highway Engineering 

2) Hydraulic Engineering 

3) Route Surveying

4) Construction Engineering and Management

(2) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

(ก) วิชาบังคับ จานวน 3 วิชา ดังนี้

งานเหมืองแร่ 

1) Surface mining and Mine-Design 

2) Underground Mining and mine Design 

3) Mineral Processing of Materials

งานโลหะการ

1) Chemical Metallurgy

2) Physical Metallurgy

3) Mechanical Behavior

(ข) วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน 1 วิชา ดังนี้

งานเหมืองแร่ 

1) Mine Economics 

2) Geotechniques 

3) Mineral Processing II 

4) Mine Planning and Design 

งานโลหะการ

1) Materials Characterization

2) Metal Forming

3) Corrosion of Metals

4) Failure Analysis

 (3) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

(ก) วิชาบังคับ จานวน 3 วิชา ดังนี้

1) Mechanics of Machinery

2) Machine Design

3) Heat Transfer

(ข) วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน 1 วิชา ดังนี้

1) Automatic Control

2) Internal Combustion Engines

3) Refrigeration and Air Conditioning

4) Power Plant Engineering

(4) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

(ก) วิชาบังคับ จานวน 3 วิชา ดังนี้

งานไฟฟ้ากาลัง 

1) Electrical Machines 

2) Electrical System Design 

3) Electrical Power System 

งานไฟฟ้าสื่อสาร

1) Principle of Communication

2) Data Communication and Networking

3) Digital Communication

(ข) วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน 1 วิชา ดังนี้

งานไฟฟ้ากาลัง 

1) Electrical Instruments  and Measurements

2) Power Electronics 

3) High Voltage Engineering 

4) Power System Protection 

งานไฟฟ้าสื่อสาร

1) Electrical Instruments and Measurements

2) Optical Communication

3) Microwave Engineering

4) Antenna Engineer

(5) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

(ก) วิชาบังคับ จานวน 3 วิชา ดังนี้

1) Safety Engineering

2) Production Planning and Control

3) Quality Control

(ข) วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน 1 วิชา ดังนี้

1) Industrial Plant Design

2) Industrial Work Study

3) Engineering Economy

4) Maintenance Engineering

(6) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(ก) วิชาบังคับ จานวน 3 วิชา ดังนี้

1) Water Supply Engineering

2) Wastewater Engineering

3) Solid Waste Engineering

(ข) วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน 1 วิชา ดังนี้

1) Air Pollution Control and Design

2) Hazardous Waste Treatment

3) Building Sanitation

4) Noise and Vibration Control

(7) สาขาวิศวกรรมเคมี

(ก) วิชาบังคับ จานวน 3 วิชา ดังนี้

1) Fluid Flow

2) Heat Transfer and Mass Transfer

3) Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design

(ข) วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจานวน 1 วิชา ดังนี้

1) Chemical Engineering Thermodynamics

2) Process Dynamics and Control

3) Chemical Engineering Plant Design

4) Safety in Chemical Operation /Environmental Chemical Engineering

(ให้เลือกสอบวิชาหนึ่งวิชาใดเท่านั้น)