หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาวิศวกร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาวิศวกร

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับใบปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง
  ( ตรวจสอบได้ที่นี่ )
  *** สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
 4. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 6. ไม่เป็นผู้ที่มีจิตใจฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อกำหนดบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
  – โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
  – วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
  – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
  – โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
  – โรคพิษสุราเรื้อรัง