หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นคำขอ มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการ สภาวิศวกรกำหนด
  • มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
  • ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอื่น ซึ่งมิใช่ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร
  • ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรในการปฺบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคำขอตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เด่นชัดตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร กำหนด
  • มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด

ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตาม link ด้านล่าง

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560