หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาวิศวกร

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาวิศวกร

  1. ระบบ service.coe.or.th
  2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
  3. เลือกเมนู “สมัครสมาชิกใหม่”
  4. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
  5. กรอกข้อมูลตามที่กำหนด จนครบถ้วน
  6. ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,500 บาท
  7. ติดตามสถานะการเป็นสมาชิกสภาวิศวกร

หมายเหตุ

  1. ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,500 บาท (ค่าจดทะเบียน 500 บาท และค่าบำรุงสมาชิกราย 5 ปี จำนวน 1,000 บาท) ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ
  2. สถานะสมาชิกของท่านอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรืออาจถูกยกเลิกในภายหลัง หากสภาวิศวกรพบว่าข้อมูลที่ท่านกรอกไว้เป็นเท็จ
  3. กรณีที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญ (แบบมีเงื่อนไข) ต้องแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา จึงจะสามารถสมัครสอบภาคีวิศวกรได้