หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

 1. ระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตต่างๆ”
 4. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร”
 5. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 6. เลือกประเภทใบอนุญาต และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
  – กรณีที่ขอใบอนุญาตใบแรก สาขาที่ขอใบอนุญาตจะเป็นไปตามสาขาที่ท่านจบการศึกษา
  – กรณีที่ขอใบอนุญาตเพิ่มเติม ท่านจะต้องเลือกสาขาใบอนุญาตอื่นๆ และแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม
 7. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 8. อัปโหลดเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
 9. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
 10. รอรอบสอบภาคีวิศวกรและเข้าทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร
  – สมาชิกจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ทั้ง 2 หมวดวิชา จึงจะสามารถเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมได้
 11. จองรอบสอบอบรมและทดสอบความพร้อม และเข้าอบรมทดสอบความพร้อม
  – กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครอบรมทดสอบความพร้อม จะต้องชำระเงินค่าอบรมทดสอบความพร้อมก่อน จึงจะสามารถเลือกรอบสอบได้
  – เมื่อสมาชิกเลือกรอบสอบอบรมทดสอบความพร้อมแล้ว สามารถเข้าอบรมด้วยการดู VDO ได้ทันที โดยสามารถดูล่วงหน้าได้ 7 วัน ก่อนถึงวันทดสอบความพร้อมฯ
  – เมื่อสมาชิกดู VDO ครบจำนวน 5 วิชาเรียบร้อยแล้ว จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความพร้อมฯ
 12. รออนุมัติใบอนุญาต เมื่ออบรมทดสอบความพร้อมเรียบร้อยแล้ว
 13. ชำระเงินค่าใบอนุญาต
 14. รอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมการสอบภาคีวิศวกรและอบรมทดสอบความพร้อม รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)
 2. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 1,000 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน
 3. กรณีที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญ (แบบมีเงื่อนไข) ท่านจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ระยะเวลาการพิจารณาหลักฐานทางการศึกษา ใช้เวลาประมาณ 30-45 วันทำการ จึงจะสามารถสมัครสอบวัดความรู้ระดับภาคีวิศวกรได้
 4. สามารถศึกษาการใช้งานระบบได้ที่ คู่มือ