หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตสามัญวิศวกร

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตสามัญวิศวกร

 1. เข้าระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตต่างๆ”
 4. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร”
 5. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 6. เลือกประเภทใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
  – ระบบตรวจสอบคัดกรอง ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เท่านั้น
  – สามารถเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ได้เฉพาะสาขาที่เคยได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
 7. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 8. รอการพิจารณาเอกสาร และผลงานจากคณะอนุกรรมการจึงสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  – เมื่อผลงานผ่าน จึงมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  – เมื่อผลงานไม่ผ่าน ท่านจะได้รับข้อความปฏิเสธ และสามารถยื่นทำรายการได้ใหม่ในภายหลัง
 9. ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1,500 บาท
 10. จองรอบสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์
  – คะแนน 70/100 ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต
  – คะแนน 50-69/100 ฝึกอบรมเฉพาะด้าน หรือทำรายงานทางวิชาการ ตาม่ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด สามารถใช้สิทธิ์สอบข้อเขียนแทนได้
  – คะแนนน้อยกว่า 50/100 สอบข้อเขียน ซึ่งจะกำหนดวิชาสอบโดยคณะอนุกรรมการฯ
 11. กอบรมหรือสอบข้อเขียน ตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด
  – หากต้องทำรายงานหรือฝึกอบรม จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง ชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง 
  – หากสอบข้อเขียน จะต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านเกณฑ์ ชำระเงินค่าสอบข้อเขียนสามัญวิศวกร
 12. รออนุมัติใบอนุญาต รอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
 13. ชำระเงินค่าใบอนุญาต จำนวน 3,500 บาท พร้อมส่วนต่างอายุสมาชิก
 14. รอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนระดับสามัญวิศวกร รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)

2. ค่าธรรมเนียมการออกแบบใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร 3,500 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน 3. ระยะเวลาการพิจารณาผลงาน ใช้เวลาประมาณ 30 - 45 วันทำการ จึงจะสามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ได้