หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

1. ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสามัญ และสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย
4. มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับใบปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง
( ตรวจสอบได้ที่นี่ ) *** สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
6. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้ที่มีจิตใจฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อกำหนดบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
– โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
– วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
– โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
– โรคพิษสุราเรื้อรัง