หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตวุฒิวิศวกร

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตวุฒิวิศวกร

 1. เข้าระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตต่างๆ”
 4. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร”
 5. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 6. เลือกประเภทใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
  – ระบบตรวจสอบคัดกรอง ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี เท่านั้น
  – สามารถเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร ได้เฉพาะสาขาที่เคยได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร
 7. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 8. รอการพิจารณาเอกสาร และผลงานจากคณะอนุกรรมการจึงสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  – เมื่อผลงานผ่าน จึงมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  – เมื่อผลงานไม่ผ่าน ท่านจะได้รับข้อความปฏิเสธ และสามารถยื่นทำรายการได้ใหม่ในภายหลัง
 9. ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1,500 บาท
 10. จองรอบสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์
  – คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน พร้อมทดสอบความรู้และประสบการณ์ ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  – หากสอบสัมภาษณ์ครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แก้ตัวครั้งที่ 2
 11. รออนุมัติใบอนุญาต รอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
 12. ชำระเงินค่าใบอนุญาต จำนวน 5,000 บาท พร้อมส่วนต่างอายุสมาชิก
 13. รอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)

2. ค่าธรรมเนียมการออกแบบใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร 5,000 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน

3. ระยะเวลาการพิจารณาผลงาน ใช้เวลาประมาณ 30 – 45 วันทำการ จึงจะสามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ได้