หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน

คุณสมบัติวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการ วิศวกรรม (MRA)

1. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เฉพาะในขอบข่ายงานที่ได้รับอนุญาตตาม ความชำนาญของวิศวกรวิชาชีพผู้นั้น ภายใต้ข้อตกลง MRA นี้ เท่านั้น

2. ผูกพันด้วยหลักปฏิบัติวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล รวมถึงด้านจรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและ ใช้บังคับ

3. ผูกพันด้วยกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของประเทศผู้รับ

4. ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศผู้รับที่ดูแลด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผู้รับ

5. จะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลำพัง แต่จะต้องทำงานร่วมกับ “Local Engineer” ที่ได้รับมอบหมาย ของประเทศผู้รับ ภายใต้ขอบเขตงานตามความสามารถของตน

ทั้งนี้ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) แล้วนั้น สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ ต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศผู้รับได้ โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอฯ ขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับแต่ละประเทศเป็น ผู้กำหนด สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่ประสงค์จะเข้ามาให้บริการด้าน วิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยนั้น อยู่ในระหว่างการดำเนินการกระบวนการภายในสภาวิศวกร