หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คุณสมบัติของวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

คุณสมบัติของวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

1. ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2. มีสถานภาพเป็นสมาชิกสภาวิศวกร
3. ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
4. เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มุ่งหวังค่าตอบแทน และไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ