หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

ขั้นตอนการต่ออายุสมาชิก-ใบอนุญาต

ขั้นตอนการต่ออายุสมาชิก-ใบอนุญาต

 1. ระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ต่ออายุใบอนุญาต”
 4. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 5. กดต่ออายุใบอนุญาตและเลือกใบอนุญาตที่ต้องการต่ออายุ (กรณีมีใบอนุญาตหลายใบ)
 6. กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งใบอนุญาต อัพโหลดรูปถ่าย ลายเซ็น ที่ต้องการใช้ในใบอนุญาต
  โดยปรับแต่งให้ถูกต้องตามคำแนะนำในระบบ และกรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
 7. กดยืนยันข้อมูล
 8. ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
 9. ติดตามสถานะการจัดส่งใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิก-ใบอนุญาต
  1. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิก 1,000 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร 500 บาท
  3. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร 1,000 บาท
  4. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ระดับวุฒิวิศวกร 1,500 บาท
  5. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรณีต่ออายุใบอนุญาตหลังหมดอายุ 2,000 บาท
   หมายเหตุ : ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ
 2. ต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนหมดอายุ 180 วัน กรณีต่อหลังหมดอายุจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 3. ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี