หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

การขอใบแทนใบอนุญาต (ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ)

ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต (ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ)

 1. ระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบแทนใบอนุญาต”
 4. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 5. กดขอใบแทนใบอนุญาตและเลือกใบอนุญาตที่ต้องการขอใบแทน (กรณีมีใบอนุญาตหลายใบ)
  พร้อมระบุเหตุผลในการขอใบแทน
 6. กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งใบอนุญาต อัพโหลดรูปถ่าย ลายเซ็น ที่ต้องการใช้ในใบอนุญาต
  โดยปรับแต่งให้ถูกต้องตามคำแนะนำในระบบ และกรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
 7. กดยืนยันข้อมูล
 8. ชำระค่าธรรมเนียมขอใบแทนใบอนุญาต
 9. ติดตามสถานะการจัดส่งใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมขอใบแทนใบอนุญาต 500 บาท ( ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)
 2. กรณีใบอนุญาตมีอายุน้อยกว่า 180 วัน ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ทันที
 3. ใบอนุญาตมีอายุคงเหลือเท่ากับใบอนุญาตเดิม เนื่องจากเป็นการออกใบอนุญาตใหม่แทนใบเดิมเท่านั้น