หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : นิติบุคคล

คุณสมบัติของนิติบุคคล

คุณสมบัติของนิติบุคคล

1. ต้องมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
2. มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังต่อไปนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนกรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือผู้มีอำนาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติบุคคลเป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้เอกสารและหลักฐานในการขอรับใบอนุญาต