หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : นิติบุคคล

รายการเอกสารที่ต้องใช้

รายการเอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับรองมาแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน
2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของบุคคลธรรมดา (โดยเจ้าของใบอนุญาตจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง)
4. รายชื่อผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล
5. งบดลประจำปีล่าสุดของนิติบุคคลที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบแล้ว (กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนไม่ถึง 1 ปี อนุโลมไม่ต้องแนบงบดลประจำปี)
6. หนังสือแสดงเจตจำนงค์ยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(แบบฟอร์ม สำหรับ บริษัท จำกัด และห้างหุ่นส่วนจำกัด)
(แบบฟอร์ม สำหรับ บริษัท มหาชน จำกัด)
7. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ที่ระบุตามหนังสือรับรอง) ลงนามและประทับตราสำคัญบริษัท
8. หลักฐาน / เอกสารประกอบ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญบริษัททุกแผ่นขั้นตอนการดำเนินการ