หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : นิติบุคคล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล

1. กรณีมีการเปลี่ยนผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลให้ส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล พร้อมด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลภายใน 30 วัน
2. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ
– หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เช่น บอจ.1 และ บอจ.4 ฯลฯ)
– หนังสือรับรองบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการไม่เกินหนึ่งเดือน
– รายงานการประชุมที่มีมติแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ
จัดส่งเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเมลล์ license@coe.or.th โดยไม่ต้องจัดส่งฉบับจริง