หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : นิติบุคคล

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคล

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคล

1. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ทาง E-Mail: license@coe.or.th
2. เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรทำการตรวจรับเอกสาร พร้อมออกใบรับเรื่องและแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านทาง E-Mail
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติใบอนุญาต และนำเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อทราบ
4. สภาวิศวกรจะจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ
5. อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาต มีดังนี้
– ต่ออายุใบอนุญาตกำหนดภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 3,000 บาท
– ต่ออายุใบอนุญาต ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 5,000 บาท
* กรณี ใบอนุญาตหมดอายุเกิน 60 วัน ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ และชำระค่าธรรมเนียม 10,000 บาท