Home วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

ยินดีต้อนรับสู่วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

วิศวกรเอเปค หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิศวกรวิชาชีพในฐานะที่ เป็นวิศวกรวิชาชีพในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปคและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ที่ได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประสานงาน วิศวกรเอเปค

การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกร เอเปค (APEC Engineer) ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ต่อสภาวิศวกร ตามแบบที่ คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด พร้อมกับสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการ ศึกษา และเอกสารแสดงปริมาณงานและคุณภาพของผลงานในการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมที่รับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับไม่ต่ำกว่าผู้ยื่นคำขอ หรือโดยเจ้าของ สถานประกอบการที่ผู้ยื่นคำขอ ทำงานอยู่ หรือเคยทำงานและให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงาน สภาวิศวกรตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนด ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก หรือ บุคคลภายนอก จำนวน 1,000 บาท

สิทธิของวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
การจดทะเบียนวิศวกรเอเปคเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าวิศวกรวิชาชีพได้รับโอกาสและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องมาจากการรวม กลุ่มด้านบริการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านบริการวิศวกรรม ในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึง เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าไปให้บริการด้านวิชาชีพด้วยเช่นกัน

การต่ออายุการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค
การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) มีอายุครั้งละสามปี นับแต่วันที่ อนุมัติขึ้นทะเบียนการต่ออายุทะเบียน

  1. ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมชำระค่าคำขอต่ออายุทะเบียนต่อสำนักงาน สภาวิศวกร ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุ
  2. ต้องมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนา วิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด จำนวน 150 หน่วย

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายต่างประเทศ

1303 ต่อ 1602 ( จันทร์ – ศุกร์ 8.00 -16.30 น. )
foreignaffairs@coe.or.th