หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์

การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์

สภาวิศวกรมีความประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และมีสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

การขายเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคา ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่สภาวิศวกร 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.

การดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคา

กำหนดการดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. และชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคา ในเดียวกัน เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมขอให้แจ้งความประสงค์มายังสภาวิศวกรภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (ก่อนเวลา 16.00 น.) ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@coe.or.th

การยื่นเอกสารข้อเสนอ

กำหนดการยื่นข้อเสนอในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (สภาวิศวกรสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารข้อเสนอหลังเวลาที่กำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

สภาวิศวกรสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม