หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : กลุ่มงานสถาบัน

การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา

การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา

การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา เป็นระยะเวลา 2 วันตามกำหนดการที่จัดเตรียม และแจ้งสถาบันการศึกษาไว้ล่วงหน้า  หรือในกรณีที่เป็นการติดตามผลการตรวจประเมินในวงรอบการรับรอง คณะผู้ตรวจประเมินฯ อาจพิจารณาประเมินผลเฉพาะรายงานความก้าวหน้า หรือกำหนดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพียง 1 วัน ได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็น ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษานี้ คณะผู้ตรวจประเมินฯ จะดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารการจัดการเรียนรายวิชา (Course  Portfolio) พื้นฐานทางวิศวกรรม และรายวิชาวิศวกรรมเฉพาะทาง ของหลักสูตรการศึกษา โดยครอบคลุมถึงความเหมาะสมของเนื้อหาความรู้ การบ้าน แบบฝึกหัด รายงานการศึกษาประจำภาค ที่มอบหมายให้นิสิตนักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผลการเรียนการสอน 
 2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชา และผู้บริหารหลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจกับกำหนดการกิจกรรม และรับฟังการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา หรือคณะวิชา แผนการพัฒนา และการจัดการหลักสูตร และซักถามในประเด็นเนื้อหาของรายงานประเมินตนเอง
 3. ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อุปกรณ์ปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพสิ่งแวดล้อมในการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
 4. สัมภาษณ์ซักถามผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอน ครูปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล เพื่อประเมินผลการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์รายวิชาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การศึกษาและลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 5. สัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาทุกชั้นปีตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นัดหมาย ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อยืนยันผลลัพธ์การศึกษาและลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 6. สัมภาษณ์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นัดหมาย ตามจำนวน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อยืนยันลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 7. สัมภาษณ์ศิษย์เก่าของหลักสูตรที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นตามที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้นัดหมาย ตามจำนวนและเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อยืนยันลักษณะของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและความมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ
 8. ในการสรุปปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting) คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร เพื่อแจ้งประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 1. อธิบายกระบวนงานโดยย่อที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ มีแนวทางดำเนินการต่อไปเพื่อรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 2. แจ้งรายการข้อเท็จจริงที่พบในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องอธิบาย หรือให้ข้อแนะนำในรายละเอียด 
 3. แถลงข้อแนะนำในภาพรวมที่จำเป็นและที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประสงค์จะแจ้งต่อสถาบันการศึกษาในเบื้องต้น 

ในกรณีที่มีการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หลายหลักสูตรพร้อมกันจากวิทยาเขตหรือสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชาเดียวกัน จะมีอนุกรรมการประสานงานตรวจเยี่ยมสถาบันและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย 1 คนเพื่อทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาในการประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมประสานงานกับหลักสูตรการศึกษาและสถาบันการศึกษาและจัดให้มีการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาพร้อมกันครั้งละไม่เกิน  5 หลักสูตรการศึกษา 

ตัวอย่างกำหนดเวลาที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาได้จัดเตรียมเพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมแสดงไว้ ดังนี้

วันที่ 0 (ก่อนตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา)

เวลากิจกรรมสถานที่
18.00 – 21.00 น.คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดต่าง ๆ และอนุกรรมการประสานงานฯ รับประทานอาหารเย็นและประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและทบทวนประเด็นสำคัญและข้อปลีกย่อยในการตรวจเยี่ยมห้องประชุมโรงแรม หรือห้องประชุมที่        สภาวิศวกรจัดให้

วันที่ 1 (ตรวจเยี่ยมสถาบัน)

เวลากิจกรรมสถานที่
9.00 – 9.45  น.ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชาและผู้บริหารหลักสูตร   เพื่อทำความเข้าใจกับกำหนดการกิจกรรม และรับฟังการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา หรือคณะวิชา และแผนการพัฒนาห้องประชุมที่สถาบันการศึกษากำหนด
9.45 – 10.15 น.คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประชุมกับผู้บริหารหลักสูตรและรับฟังการนำเสนอการจัดการหลักสูตรและประเด็นเนื้อหาในรายงานประเมินตนเอง ภาควิชา
10.15 – 11.00 น.ตรวจทาน ซักถามประเด็นเนื้อหาในรายงานประเมินตนเองภาควิชา
11.00 – 12.00 น.ตรวจประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อุปกรณ์ปฏิบัติการ การจัดการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ, ภาควิชา
12.00 – 13.00 น.พักเที่ยง ภาควิชา
13.00 – 13.15 น.ทบทวนและร่างข้อซักถามสถาบันการศึกษาและหลักสูตรภาควิชา
13.15 – 14.45 น.ตรวจสอบเอกสารการจัดการเรียนรายวิชา (Course  Portfolio) และเอกสารหลักฐานประกอบรายงานประเมินตนเองภาควิชา
14.45 – 15.15 น.สัมภาษณ์ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรมภาควิชา
15.15 – 15.45 น.สัมภาษณ์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภาควิชา
15.45 – 17.00 น.สัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาภาควิชา
17.00 – 18.00 น.เดินทางกลับที่พัก
18.00 – 21.00 น.รับประทานอาหารเย็นและประชุมคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อสรุปข้อเท็จจริงที่พบและเตรียมร่างสรุปปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting)  ห้องประชุมโรงแรมหรือห้องประชุมที่        สภาวิศวกรจัดให้

วันที่ 2 (ตรวจเยี่ยมสถาบัน)

เวลากิจกรรมสถานที่
9.00 – 10.00 น.ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชาและผู้บริหารหลักสูตร ห้องประชุมที่สถาบันการศึกษากำหนด
10.00 – 11.00 น.สัมภาษณ์ คณาจารย์และซักถามการจัดการเรียนการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการปรับหลักสูตรภาควิชา
11.00 – 11.40 น.ตรวจสอบ ทบทวน เอกสารการจัดการเรียนรายวิชา (Course  Portfolio) และเอกสารหลักฐานประกอบรายงานประเมินตนเองภาควิชา
11.40 – 12.00 น.สัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บริหารหลักสูตรและสรุปปิดท้ายคำชี้แจงในประเด็นต่าง ๆภาควิชา
12.00 – 13.00 น.พักเที่ยง ภาควิชา
13.00 – 15.00 น.คณะผู้ตรวจประเมินชุดต่าง ๆ ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมสรุปปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Exit Meeting)  ภาควิชา
15.00 – 15.30 น.ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือคณะวิชาและผู้บริหารหลักสูตรอนุกรรมการประสานงานหรือหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ สรุปปิดท้ายกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา     (Exit Meeting)ภาควิชา