Home การรับรองปริญญา TABEE ตรวจสอบหลักสูตรที่รับรอง TABEE

ตรวจสอบหลักสูตรที่รับรอง TABEE

ตัวกรอง

วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สาขาที่รับรองปริญญา: วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)

ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)

วิศวกรรมโยธา

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)

ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)

วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)

ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)

วิศวกรรมเคมี

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation)

ระยะเวลาการรับรอง: 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)

วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation) 

ระยะเวลาการรับรอง: ระยะเวลารับรอง 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))

ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)

ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation)

ระยะเวลาการรับรอง: ขยายการรับรองออกไปอีก 4 ปี (ปีการศึกษา 2564 – 2567)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมผลการรับรอง:

รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)

ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 2 ปี (ปีการศึกษา 2562 – 2563)

วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation) 

ระยะเวลาการรับรอง: 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))

ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

วิศวกรรมเคมี

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation) 

ระยะเวลาการรับรอง: 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))

ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))

ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)

วิศวกรรมโยธา

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))

ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)