Home Continuing Professional Development

Continuing Professional Development

ยินดีต้อนรับสู่การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuing Professional Development (CPD) สำหรับวิศวกรคือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ทันเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งหน่วยความรู้ที่นำมาใช้ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหน่วยความรู้ และต้องเป็นหน่วยความรู้ที่ ได้รับจากสภาวิศวกร องค์กรแม่ข่าย หรือหน่วยงานใดๆ หรือในองค์กรของตนเอง

ตารางอบรมกิจกรรม CPD

ตัวกรอง

 1. เพื่อให้วิศวกรมีการปรับปรุงทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่ในระดับสูง
 2. เพื่อรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
 3. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสากลและการแข่งขันของตลาดงานในอนาคต

กลไกเพื่อยกระดับหรือเพิ่มคุณภาพวิศวกรมีด้วยกันหลายอย่าง แต่กลไกที่เป็นที่ยอมรับและทำกันในหลายประเทศ ได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD ซึ่งได้แก่ การทำกิจกรรมต่างๆ โดยคิดจำนวนชั่วโมงของการปฎิบัติกิจกรรม และให้น้ำหนักของกิจกรรมแตกต่างกันไป โดยการทำกิจกรรมนั้นต้องมีความต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ถ้าเราไม่ใช้กลไกในการยกระดับคุณภาพวิศวกรต่างๆ จากที่ประเทศต่างๆ ใช้กัน ก็อาจประสบผลสำเร็จ แต่อาจขาดการยอมรับจากต่างประเทศ และทำให้เราต้องเสียผลประโยชน์ที่พึงได้

การทำกิจกรรม CPD ทำให้วิศวกรมีคุณภาพมากขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

เมื่อวิศวกรทำกิจกรรม CPD มีคุณภาพ ก็ทำให้องค์กรได้ประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว สังคมและประเทศได้ประโยชน์จากวิศวกรและองค์กรที่มีคุณภาพสร้างงานที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย

ทิศทางการทำกิจกรรม CPD ของประเทศโดยรวมคือ ทิศทางของการทำกิจกรรมเพื่อมุ่งปรับปรุงหรือเพิ่มคุณภาพให้กับวิศวกรโดยรวมทั้งประเทศให้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น และทิศทางดังกล่าว อาจจะต้องมีการกำหนดเป็นระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าวิศวกรในประเทศโดยเฉลี่ยมีปัญหาเรื่อง ภาษาก็ต้องกำหนดให้ภาษาเป็นหนึ่งในทิศทางที่ต้องสนับสนุนให้มีหรือทำกิจกรรม CPD เป็นต้น

 1. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
 2. โครงการอบรมความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
 3. โครงการการตรวจประเมินหลักสูตรและองค์กรพัฒนาวิชาชีพ
 4. โครงการด้านการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD)
 5. โครงการจัดทำเนื้อหาสำหรับโปรแกรม E-learning
 6. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมองค์กรแม่ข่าย
 7. โครงการออกข้อสอบสำหรับระบบทดสอบตนเองผ่านเว็บ

สภาวิศวกรกำลังจะให้วิศวกรมีการทำ CPD เพื่อนำมาใช้กับวิศวกรที่สภาวิศวกรควบคุม โดยดำเนินการดังนี้

 1. กำหนดเกณฑ์กิจกรรม CPD และเกณฑ์ขององค์กรที่ให้บริการ CPD
 2. รับรององค์กรหรือศูนย์ที่ให้บริการ CPD
 3. รับรองกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกเสนอมา เพื่อนับจำนวนหน่วยพัฒนา
 4. จัดให้มีกิจกรรม CPD ที่เสนอโดยองค์กรที่ให้บริการ CPD เพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
 5. มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลองค์กรที่ให้บริการ CPD

โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD) เริ่มใช้ CPD ในปี พ.ศ. 2549 หลังจากได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี โดยหน่วยความรู้ที่นำมาใช้จะนับย้อนหลังให้ 3 ปี นับจากวันที่ยื่นความประสงค์จะขอทดสอบความรู้ในแต่ละครั้ง

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ

1303 ต่อ 1301
cpdadmin@coe.or.th