Home About Us นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 3

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 3

สมัยที่ 3 (ปี 2549-2552)

ด้านการประกอบวิชาชีพ

 1. ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นธรรมและถูกต้องตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542
 2. สนับสนุนเร่งรัดการเพิ่มสาขาวิ ชาชีพวิศวกรรมควบคุม และส่งเสริมการพัฒนาสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอื่น ที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม ให้ประกอบวิชาชีพได้ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
 3. บริหารจัดการ ให้มีการจัดทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร เพื่อการออกใบอนุญาต
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการเลื่อนระดับใบอนุญาตได้
 5. ส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมสู่สากล

ด้านการพัฒนาการศึกษา

 1. จัดทำเอกสารอ้างอิง อัตราค่าตอบแทนการบริการวิชาชีพแต่ละระดับ
 2. เพิ่มการให้บริการทางวิชาการและความรู้ทางวิชาชีพ แก่สมาชิกทั้งบุคคลและนิติบุคคล
 3. ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการบังคับใช้ พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 เช่น ควรระบุไว้ในระเบียบการพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งบุคคลของหน่วยงาน เป็นต้น
 4. ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 5. พิจารณาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
 6. ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกร เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา การประกันความรับผิด การรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ด้านงานบริการเพื่อสังคม

 1. สนับสนุนให้สมาคมวิชาชีพ (เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานฯ, สมาคมวิศวกรรมออกแบบฯ, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯ เป็นต้น) และสถาบันการศึกษา
 2. จัดทำมาตรฐานหรือคู่มือในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 3. สร้างเครือข่ายวิศวกรอาสา ช่วยเหลือชุมชนในยามประสบภัยพิบัติ และรณรงค์เรื่องความปลอดภัยสาธารณะ
 4. ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและสาธารณชนเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี
 5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานทางวิศวกรรม และสภาวิชาชีพอื่น

ด้านการพัฒนาองค์กร

 1. ปรับปรุงระบบการบริหารงานของสำนักงานสภาวิศวกร เรื่องการพัฒนาบุคลากรและการให้บริการแก่สมาชิกในบริเวณสำนักงาน
 2. พัฒนาการของสำนักงานสภาวิศวกรเข้าสู่สากล
 3. สร้างระบบสารสนเทศในองค์การเพื่อเป็น e-Organization
 4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการทำความเข้าใจให้สมาชิกและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภาวิศวกร