Home About Us นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1

นโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1

สมัยที่ 1 (ปี 2543-2546)

  1. จัดองค์กรการบริหารสภาวิศวกรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติด้วยมาตรฐานสากล ในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติได้
  2. ควบคุมและเร่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมุ่งเน้นความปลอดภัยของสาธารณะ
  3. ให้บริการวิชาการในวิทยาการ เทคโนโลยีและข้อคิดเห็นทางวิศวกรรมต่อสมาชิก สังคมและประเทศชาติ
  4. สร้างจิตสำนึกของวิศวกรให้ตระหนักในคุณภาพของงานความปลอดภัยของสาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาวะแวดล้อม
  5. ให้สถาบัน หรือสมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานและการเสริมสร้างคุณภาพทางวิศวกรรม
  6. จัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และผลักดันเป็นแผนดำเนินงานระดับชาติ
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อการผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ