Home About Us คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5

“สภาวิศวกรเป็นองค์กรหลักทางด้านวิศวกรรมและเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ”

ดร.กมล ตรรกบุตระ

นายกสภาวิศวกร
President

นายการุญ จันทรางศุ

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
Vice President

นายประสงค์ ธาราไชย

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
Vice President

นายเกชา ธีระโกเมน

เลขาธิการสภาวิศวกร
Secretary-General

นายอมร พิมานมาศ

รองเลขาธิการสภาวิศวกร
Deputy Secretary-General

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

เหรัญญิกสภาวิศวกร
Treasurer

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers

นายวินิต ช่อวิเชียร

นายจำรูญ มาลัยกรอง

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู

นายมงคล มงคลวงศ์โรจน์

นายลือชัย ทองนิล

นายจักรพงศ์ อุทธาสิน

นายพิชิต ลำยอง

นายสมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ

นายมงคล ดำรงค์ศรี

นายบวร วงศ์สินอุดม

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา

นายสง่า ศุภโชคพาณิชย์

นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์