Home About Us คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1

นายอรุณ ชัยเสรี

นายกสภาวิศวกร
President

นายสุบิน ปิ่นขยัน

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
Vice President

นายอาชว์ เตาลานนท์

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
Vice President

นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

เลขาธิการสภาวิศวกร 
Secretary-General

นางสุรี ขาวเธียร

เหรัญญิกสภาวิศวกร
Treasurer

กรรมการสภาวิศวกร Board of the Council of Engineers

นายทวี บุตรสุนทร

นายการุญ จันทรางศุ

นายเกษม ใจหงษ์

นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย

นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล

นายเขียน วงศ์สุรีย์

นายจิรชัย เชาวลิต

นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห์

นายวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

นายวินิต ช่อวิเชียร

นายสุขุม สุพันธ์โพธาราม

นายชำนาญ ห่อเกียรติ

นายกมล ตรรกบุตร

นายเกียรติ อัชรพงศ์

นายเกษม เพชรเกตุ