หน้าหลัก แนะนำการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

แนะนำการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจต่อผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธา อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดเตรียมเอกสารประกอบ

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง แนะนำการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ 8 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564) ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex สนใจติดต่อลงทะเบียนผ่าน www.coe.or.th รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 1,000 คน
**เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
***เข้าร่วมสัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3PDU กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้นคือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345)
****สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบการเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่านได้ทันที หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนาลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา<a href=”https://coet.webex.com/coet/j.php?RGID=r19e1667fae79b7093ccbbc195e45b5f4″ target=”_blank”> เข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex