หน้าหลัก ฟรี–สัมมนาออนไลน์ “การขอหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” (เฉพาะด้าน) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ฟรี–สัมมนาออนไลน์ “การขอหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” (เฉพาะด้าน) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง “การขอหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” (เฉพาะด้าน) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3.5 PDU
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบการสัมมนา

– กำหนดการสัมมนา

-เรื่องผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

-เรื่องการออกแบบและจัดผังโรงงานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

-เรื่องการบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรม

-เรื่องการเงินเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ

-เรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม

-เรื่อง IOR

-เรื่อง PM

-เรื่อง RWM