หน้าหลัก เทปบันทึกการสัมมนา “การยกระดับหลักเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ” (Upgrading Graduate Attributes and Professional Competencies) วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์