หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 56 เครื่อง

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 56 เครื่อง

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 56 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตามรายละเอียดแนบ

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 1806 ในวันทำการ