หน้าหลัก วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))

ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)