หน้าหลัก ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers : “SMART INDUSTRY ในมิติสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับวิศวกร” ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)

ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Future of Engineers : “SMART INDUSTRY ในมิติสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับวิศวกร” ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (1 PDU/CPD Units)

เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน
สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar  ร่วมหาคำตอบของ Future of Engineers 

🔴 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น.
หัวข้อ “SMART INDUSTRY ในมิติสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับวิศวกร”
โดย         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
               คุณประสงค์ นรจิตร์

**พิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร เข้าร่วมสัมมนาฯ และลงทะเบียนรับหน่วยความรู้ฯ CPD กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้น คือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345) 

หมายเหตุ :    1. สมาชิกจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Webinar และตรวจสอบ Link Joint event การเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา

                     2. โปรแกรม Zoom Meeting รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 1,000 คน

                     3. ตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันการรับคะแนน CPD หลังจบงาน

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการบรรยาย