หน้าหลัก การเสวนา TABEE 2021 เรื่อง “TABEE: เส้นทางสู่ Washington Accord” (TABEE: The Road Towards the Washington Accord) ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

การเสวนา TABEE 2021 เรื่อง “TABEE: เส้นทางสู่ Washington Accord” (TABEE: The Road Towards the Washington Accord) ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564


เอกสารประกอบการสัมนา

Washington Accord and Experiences of JABEE and IABEE

Mainstreaming Outcome-Based Education in Indonesian Engineering Programs: the IABEE Experience

Skills, Competency, and Attitude of Engineers Preferred by Industry

TABEE in a Nutshell

CHULA ENGINEERING: Innovation toward Sustainability

ประสบการณ์การทำ Accreditation ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์