หน้าหลัก เอกสารงานสัมมนา “การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563