การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

สภาวิศวกรมีความประสงค์จัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ม่าน โคมไฟตกแต่ง ป้ายและตราสัญลักษณ์ พร้อมติดตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ที่จะดำเนินงานให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้งานอาคาร รวมทั้ง ดำเนินการให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การขายเอกสารประกวดราคา ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ในราคาชุดละ 1,000 บาท ณ สภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา การดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคา กำหนดการดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 นาฬิกา และชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยวิธีประกวดราคา ในเดียวกัน […]

2 years ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

system

7 Jan 2022

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 56 เครื่อง

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 56 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป           ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 1806 ในวันทำการ

2 years ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

system

7 Jan 2022

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 1806 ในวันทำการ

2 years ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

7 Jan 2022

การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์

สภาวิศวกรมีความประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และมีสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) การขายเอกสารประกวดราคา ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคา ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่สภาวิศวกร 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. การดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคา กำหนดการดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. และชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคา ในเดียวกัน เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ […]

2 years ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

7 Jan 2022