หน้าหลัก ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 8/2564 เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีความประสงค์จัดจ้างผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาอาคารเขียวในการดำเนินการศึกษา ประเมิน จัดทำรายงาน ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ เพื่อให้ผ่านการประเมิน TREES-NC ช่วงการก่อสร้าง และได้รับการรับรองอาคารเขียวตามหลักเกณฑ์ TREES ในระดับ Gold จากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) นั้น

สภาวิศวกรขอประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท อีโม-ดี จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาอาคารเขียวในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร