หน้าหลัก ข้อบังคับ ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564