Home ประกาศวันหยุดสภาวิศวกร

ประกาศวันหยุดสภาวิศวกร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2545 เลขาธิการสภาวิศวกร จึงออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี 2565 ไว้ดังนี้

ตัวกรอง

1 มกราคม 2565
ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม)
16 กุมภาพันธ์ 2565
วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2565
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
13 เมษายน 2565
วันสงกรานต์
14 เมษายน 2565
วันสงกรานต์
15 เมษายน 2565
วันสงกรานต์
2 พฤษภาคม 2565
ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม)
4 พฤษภาคม 2565
วันฉัตรมงคล
16 พฤษภาคม 2565
ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม)
3 มิถุนายน 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
13 กรกฏาคม 2565
วันอาสาฬหบูชา
14 กรกฏาคม 2565
วันเข้าพรรษา
28 กรกฏาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม 2565
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24 ตุลาคม 2565
ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม)
5 ธันวาคม 2565
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
12 ธันวาคม 2565
ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม)
30 ธันวาคม 2565
วันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)