หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

สภาวิศวกรขอประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) โดยมีผู้ยื่นใบสมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 24(1) จำนวน 31 คน และตามมาตรา 24(2) จำนวน 12 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตามเอกสารสรุปข้อมูล (โดยคลิกที่ link หมายเลข)

1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร จากสมาชิกสามัญ และมิได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24 (1) จำนวน 31 คน

หมายเลข 1นายสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์สิ่งแวดล้อม
หมายเลข 2นายชัชวาลย์คุณค้ำชูสิ่งแวดล้อม
หมายเลข 3นายธเนศวีระศิริโยธา
หมายเลข 4นายสมเกียรติศิลวัฒนาวงศ์โยธา
หมายเลข 5นายลือชัยทองนิลไฟฟ้า
หมายเลข 6นายกิตติพงษ์วีระโพธิ์ประสิทธิ์ไฟฟ้า
หมายเลข 7นายโกมลเดชกวินเลิศเครื่องกล
หมายเลข 8นายศักดิ์ชายวัฒนาสุทนต์เครื่องกล
หมายเลข 9นายประสงค์นรจิตร์อุตสาหการ
หมายเลข 10นายยุทธนามหัจฉริยวงศ์สิ่งแวดล้อม
หมายเลข 11นายเยี่ยมจันทรประสิทธิ์เคมี
หมายเลข 12นายขวัญชัยลีเผ่าพันธุ์เหมืองแร่
หมายเลข 13นายกมลตรรกบุตรเครื่องกล
หมายเลข 14นายณัฐวุฒิแจ่มแจ้งเครื่องกล
หมายเลข 15นายสัญญาแสงพุ่มพงษ์โยธา
หมายเลข 16นายชูเลิศจิตเจือจุนโยธา
หมายเลข 17นายประพันธ์สีนวลไฟฟ้า
หมายเลข 18นายณัฐพงศ์พื้นแสนไฟฟ้า
หมายเลข 19นายไพทูรไพศาลสุขวิทยาอุตสาหการ
หมายเลข 20นายภิญโญมีชำนะเหมืองแร่
หมายเลข 21นายปริญญายมะสมิตสิ่งแวดล้อม
หมายเลข 22นายบวรวงศ์สินอุดมเคมี
หมายเลข 23นายเกชาธีระโกเมนเครื่องกล
หมายเลข 24นายสุธีร์ซื่อตรงเครื่องกล
หมายเลข 25นายปรเมศวร์กุมารบุญไฟฟ้า
หมายเลข 26นายสันชัยอินทพิชัยโยธา
หมายเลข 27นายเอกสิทธิ์ลิ้มสุวรรณโยธา
หมายเลข 28นายจรัลตั้งวงศ์ชูเกตุไฟฟ้า
หมายเลข 29นายทองคำปิยธีรวงศ์ไฟฟ้า
หมายเลข 30นายปิยภัทรรัตนพลโยธา
หมายเลข 31นายโกวิทย์เอื้อศิริพันธ์สิ่งแวดล้อม

2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร จากสมาชิกสามัญ และดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24 (2) จำนวน 12 คน

หมายเลข 1นายพานิชวุฒิพฤกษ์โยธา
หมายเลข 2นางอัญชลีพร วาริทสวัสดิ์หล่อทองคำเคมี
หมายเลข 3นายมงคลมงคลวงศ์โรจน์เครื่องกล
หมายเลข 4นายสุธาขาวเธียรสิ่งแวดล้อม
หมายเลข 5นายพิชิตลำยองไฟฟ้า
หมายเลข 6นายอมรพิมานมาศโยธา
หมายเลข 7นายประกอบสุรวัฒนาวรรณเครื่องกล
หมายเลข 8นายธรรมรัตน์คุตตะเทพสิ่งแวดล้อม
หมายเลข 9นายตรีทศเหล่าศิริหงษ์ทองอุตสาหการ
หมายเลข 10นายชายชาญโพธิสารไฟฟ้า
หมายเลข 11นายศุลีบรรจงจิตรไฟฟ้า
หมายเลข 12นายนัฐวุฒิทิพย์โยธาโยธา