หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง

มีจำนวน 2 ประเภทค่ะ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค และวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะ

การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค-วิศวกรวิชาชีพอาเซียนมีอายุกี่ปี

จำนวน 3 ปีค่ะ

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค-วิศวกรวิชาชีพอาเซียนมีอะไรบ้าง

เป็นสัญชาติไทยเท่านั้น และถือใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป/ มีประสบการณ์ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 7 ปี/ มีหน่วยความรู้พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนนค่ะ

การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค-วิศวกรวิชาชีพอาเซียนต้องทำอย่างไร

ยื่นคำขอฯ ตามประเภทที่จะขึ้นทะเบียนทาง email : foreignaffairs@coe.or.th พร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) และประวัติส่วนตัวอย่างย่อ จำนวน 1 หน้ากระดาษเอ 4 นะคะ หมายเหตุ: การกรอกข้อมูลในแบบคำขอฯ และหลักฐานที่นำส่งต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ

การต่ออายุทะเบียนวิศวกรเอเปค-วิศวกรวิชาชีพอาเซียนต้องทำอย่างไร

ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนฯ พร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน ส่งทาง email : foreignaffairs@coe.or.th นะคะ

การต่ออายุทะเบียนวิศวกรเอเปค-วิศวกรวิชาชีพอาเซียนสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุกี่วัน

จำนวน 60 วันค่ะ

หากขาดต่ออายุเกินกำหนดจะต้องทำอย่างไร

ถือว่าทะเบียนสิ้นสุดลง ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ตามกระบวนการเหมือนการ ยื่นคำขอฯ ใหม่ค่ะ