หน้าหลัก Meeting with IEET on 26 February 2020

Meeting with IEET on 26 February 2020

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้แทน The Institute of Engineering Education Taiwan (IEET) ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ The Thailand Accreditation Board of Engineering Education (TABEE) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อสังเกตการณ์ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 4/2562 สำหรับเป็นแนวทางให้หน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พัฒนาระบบการรับรองรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ต่อไป