หน้าหลัก วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)

ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)