หน้าหลัก วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)

ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)