หน้าหลัก วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สาขาที่รับรองปริญญา: วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)

ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)