ประกาศรับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง

สภาวิศวกร 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ประกาศรับสมัครงาน 7 ตำหน่ง 1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ :- เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความรับผิดชอบสูง มีการเรียนรู้รวดเร็ว มีทัศนคติในการทำงานที่ดี 2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์                                   จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ :- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี(กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Computer […]

2 years ago
รับสมัครงาน

IT COE

22 Apr 2022

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี(กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี  และ/หรือ ดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี ทักษะ / คุณสมบัติอื่น สามารถวางนโยบาย แผนงาน และแนวโน้มทางเทคโนโลยี ต่อองค์กร และผู้บริหาร สามารถศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับองค์กร มีทักษะและความเข้าใจระบบการบริหารจัดการสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบงาน สามารถวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวางแผน ควบคุม ติดตามงาน การพัฒนาระบบได้ตามนโยบาย ได้เป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการ กระบวนการทำงานภายในฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีใจรักในงานบริการ ติดต่อสมัครงาน ส่งทางไปรษณีย์ […]

2 years ago
รับสมัครงาน

IT COE

17 Feb 2022