ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

system

14 Dec 2021

ฟรี เสวนาหัวข้อ "ยุติทุกปัญหางานวิศวกรด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

สถาบันอนุญาโตตุลาการ กำหนดจัดเสวนาหัวข้อ "ยุติทุกปัญหางานวิศวกรด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโต และระงับข้อพิพาททางเลือกในธุรกิจก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ในโปสเตอร์แนบท้ายข้อความนี้

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

system

28 Oct 2021

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 หลักสูตรอบรมทาง online ผ่านระบบ Zoom ระยะเวลา 2 วัน (จำนวน 12 ชั่วโมง) เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 28 2. หลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 8 สอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ (ด้านฝึกอบรม) โทรศัพท์ 0 2613 2336 /09 2999 6550 (ธัญญาวัลย์) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ develop.tu@gmail.com

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

system

14 Oct 2021
1 3 4