สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างของภาครัฐ 4 วิธี

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างของภาครัฐ 4 วิธี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อติดขัดในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม วิซาชีพวิศวกรรมได้โดยเร็ว ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 Mar 2022

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 7-25 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-280-0091-6 ต่อ 4147 โทรสาร 02-280-4162 หรือที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 02-280-0091-96 ต่อ 4453, 093-508-4446

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Mar 2022

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ,การออกแบบ,การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน ในวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่  http://www.greennetworkseminar.com/substation

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

24 Feb 2022

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด : แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐาน และการทำงานร่วมกันได้-บทเรียนที่ได้รับ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.greennetworkseminar.com/smartgrid

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

24 Feb 2022

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปปรับใช้ในหน่วยงาน/องค์กร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงาน/องค์กร ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน ซึ่งมีรูปแบบและกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้ ภาคบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 และ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างประเทศ วันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเทศ วันศุกร์ที่ 29 – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี […]

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

24 Feb 2022

บริษัท ลิบ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมางานระบบ M&E เข้ามาสัมภาษณ์กี่ยวกับอุปกรณ์เดินสายไฟ

                  ขอเรียนเชิญวิศวกรไฟฟ้าทุกท่านที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมางานระบบ M&E มาทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device (เช่น สวิตซ์-ปลั๊ก-เต้ารับ) โดยจะมีค่าตอบแทนให้ทุกท่านเป็นบัตรของขวัญมูลค่า 600 บาทหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น หัวข้อการสัมภาษณ์1. วิธีการรับข้อมูลข่าวสารอุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device2. แหล่งข้อมูลสำคัญในการจัดซื้อ3. แนวโน้มของสินค้าจากเกณฑ์การตัดสินใจในการซื้อ (key buying factors)4. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (digital transformation) คุณสมบัติที่ผู้ให้สัมภาษณ์ควรมี1. ประสบการณ์รับผิดชอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ในปีที่ผ่านมา2. เคยซื้ออุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device3. ตำแหน่งผู้จัดการหรือสูงกว่า หากสมาชิกสนใจสัมภาษณ์และมีคุณสมบัติครบทั้งสามประการกรอกฟอร์มที่อยู่ในลิ้งค์ข้างล่าง คลิกที่นี่

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

4 Feb 2022
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

25 Jan 2022

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคคลศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่1 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 1558 5281  ได้ในวันและเวลาทำการ เอกสารประกอบ– ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

10 Jan 2022
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

10 Jan 2022
1 2 3 4