ประกาศจังหวัดราชบุรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ขอเชิญยื่นประกวดราคางานจ้างเหมา โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเดือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3273 3291 3526 3090 3087 3208 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.9/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

31 May 2022

ประกาศเรื่องการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบตามประกาศ สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-280- 0091 – 6 ต่อ 4147 โทรสาร 02-280-4162 หรือที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เลขที่ 150 หมู่ 6 ถนนบางมูลนาก – โพทะเล ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 โทรศัพท์ 0 5603 9787 รายละเอียดประกาศ คลิก

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 May 2022

วสท. ขอความอนุเคราะห์สมาชิกร่วมตอบแบบสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร

วสท. ขอความอนุเคราะห์สมาชิกร่วมตอบแบบสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารเพื่อนำไปวิเคราะห์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา BIM ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ร่วมกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จะไม่มีการเผยแพร่ออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด กรุณาตอบแบบสอบถามภายใน 30 มิถุนายน 2565 แบบสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร คลิก

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 May 2022

วสท.ขอเชิญเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ.2565 (The Attruism Engineering Award 2022) ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินายช่างผู้มีผลงาน นวัตกรรม ที่ใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และปฏิบัติงานโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญ เปิดรับการส่งแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และกำหนดมอบรางวัลภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ คลิก

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

27 May 2022

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาวิศวกรร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เริ่มตอบแบบสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

27 May 2022

ม.นเรศวร คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 สภาวิศวกร จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสภาวิศวกรที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสามารถเสนอรายชื่อ ประวัติพร้อมผลงานมายังสภาวิศวกร E-Mail : pr@coe.or.th เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ในนามสภาวิศวกร และนำเสนอมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณา ภายในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

26 May 2022

ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 10

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 10 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการคลัง วิธีการงยประมาณ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประขุมระหว่างประเทศการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ เบี้ยประชุมโดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 10 รุ่น (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท) ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น รุ่นที่ […]

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 May 2022

ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอนสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐหลักเกณฑ์แนวทาง และประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานขอซื้อหรือขอจ้างการจัดทำประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือหนังสือเชิญชวนหลักเกณฑ์ในการบริหารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นต้น โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ […]

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 May 2022

ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปข.ฯ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปข. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปรามปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว และกฎหมาย ปปช.ที่เกี่ยวข้องทราบถึงหลักการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเป็นการป้องกันความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านพัสดุ การเงิน และผู้บริหารภาครัฐไม่ให้ต้องรับโทษทาง เป็นต้น โดยโครงการฯกำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 […]

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 May 2022

ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำราคากลางหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME ตามกฎกระทรวงกำหนดการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓หลักเกณฑ์ในการบริหารสัญญาแนวทางการแก้ไขสัญญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e- GP การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี  – Bidding โดยโครงการฯกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 […]

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 May 2022
1 2 4