ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2565

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2565 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.20 นาฬิกา ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 31 มีนาคม 2565 (ระบบการประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3,000 คน และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่ฯ ผ่านช่องทางที่สภาวิศวกรกำหนด) ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2565 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th อนึ่ง สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1303 ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ ท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Youtube หรือ Facebook สภาวิศวกร

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

16 Mar 2022

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ยื่นใบสมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (1) จำนวน 31 คน และมาตรา 24 (2) จำนวน 12 คน รวมผู้สมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกร จำนวนทั้งสิ้น 43 คน ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงออกประกาศรับสมัครและกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

9 Mar 2022

สำนักงานสภาวิศวกรปิดเพื่อทำการฉีดพ่นยา

ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของ กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน สภาวิศวกรจึงได้ทำการฉีดพ่นยาบริเวณสำนักงานในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 นาฬิกา และปิดสำนักงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 โดยจะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร WFH 100% จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

3 Mar 2022

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ยื่นใบสมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (1) จำนวน 31 คน และมาตรา  24 (2) จำนวน 12 คน รวมผู้สมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกร จำนวนทั้งสิ้น 43 คน อาศัยอำนาจตามข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 15 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงออกประกาศรับสมัครและกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร […]

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

24 Feb 2022

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภาวิศวกร พ.ศ. 2563

ตามมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ มีระบบสารสนเทศ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้      สภาวิศวกรจึงสมควรให้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน และมิให้มีการกระทำด้วยประการใดๆ ทำให้ระบบสารสนเทศโดยมิชอบ หรือใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาวิศวกร และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย วิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภาวิศวกร ตามประกาศ

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

23 Feb 2022

เปิดบูชาเหรียญพระวิษณุกรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม”

เนื่องจากมีผู้สนใจบูชาเหรียญจำนวนมาก สภาวิศวกรจึงเปิดให้บูชาเหรียญที่ระลึกพระวิษณุกรรมรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าเหรียญจะหมด (มีจำนวนจำกัด) บูชาเหรียญละ 299 บาท ท่านสามารถคลิกลิงค์ได้ที่ https://forms.gle/155FFcoWTMjJPRBF9 * จัดส่งฟรี เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป** เหรียญพระวิษณุกรรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม” สร้างด้วยเนื้อโลหะอัลปาก้า ขนาดความกว้าง 2.5 เซนติเมตร ขนาดความสูง 4 เซนติเมตร SOLD OUTสภาวิศวกรกราบขอบพระคุณสมาชิกและผู้ร่วมบูชาเหรียญพระวิษณุกรรมทุกท่าน

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

21 Feb 2022

การตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

              ตามที่สภาวิศวกรได้ออกประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ (Paper vote) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) และกำหนดวันนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นั้น     […]

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

11 Feb 2022

การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper vote)

                   เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 (1) และมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการจัดส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสารแนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งไปยังสมาชิกสามัญสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 10/2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565                    อาศัยอำนาจตามข้อ 4 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม […]

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

11 Feb 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง “กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

     คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ออกประกาศที่ 9/2565 เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้      ข้อ 1 กำหนดวันรับสมัครและสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)          (1) กำหนดระยะเวลารับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ          (2) สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา […]

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

20 Jan 2022
1 2 3 4