Home ผู้ตรวจสอบอาคาร

ผู้ตรวจสอบอาคาร

ยินดีต้อนรับสู่การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

สภาวิศกรเปิดรับสมัครสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารโดยใช้ เอกสารประกอบ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม

เอกสารประกอบการสมัคร
1. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร
2. หลักฐานการโอนเงิน
3. กรณีเป็นสถาปนิกให้แนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตย กรรมควบคุม (สำหรับสภาวิศวกรไม่ต้องแนบสำเนาใบอนุญาต)

ประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

ตัวกรอง

เอกสารประกอบการสัมมนา “เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ

1303 ต่อ 1106 ( จันทร์ – ศุกร์ 8.00 -16.30 น. )
develop@coe.or.th