Home สิทธิพิเศษของสมาชิก โครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกรประจำปี 2565

โครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกรประจำปี 2565

 1. เพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับสากล
 2. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภาวิศวกร ในการทำกิจกรรมสวัสดิการให้กับสมาชิกสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
 4. การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาอย่างต่อเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร
 1. เป็นการอบรมที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
 2. หัวข้ออบรมและรายละเอียดโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนขององค์กรแม่ข่ายต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้ว
 3. สมาชิกสภาวิศวกรและนิติบุคคลที่จะขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และใบอนุญาตฯ ไม่หมดอายุ
 4. สมาชิกสภาวิศวกรและนิติบุคคลจะต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อสภาวิศวกรภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ผ่านการอบรม
 1. สมาชิกสภาวิศวกร : สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม โดยเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี
 2. นิติบุคคล : สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าอบรมจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง) ซึ่งขอรับการสนับสนุนได้บริษัทละไม่เกิน 5 สิทธิ/ปี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร
 1. คำร้องขอรับเงินสนับสนุนการเข้าอบรม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บุคคล | นิติบุคคล)
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากการอบรม
  1) สมาชิกสภาวิศวกร สภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น
  2) นิติบุคคล สภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะที่ออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลเท่านั้น
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการรับเงินสนับสนุน)

1. ยื่นด้วยตนเองที่ : สำนักงานสภาวิศวกร 487/1 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

2. ส่งทางไปรษณีย์ : สำนักงานสภาวิศวกร 487/1 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (วงเล็บมุมซอง “ขอรับเงินสนับสนุนการอบรม”)

3. ส่งคำร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : seminar@coe.or.th

ติดต่อผู้ดูแลโครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

1303 ต่อ 1106
seminar@coe.or.th